Elektroninės parduotuvės „Zooveta.lt“ prekių pirkimo – pardavimo taisyklės.

1. Sąvokos

1.1. Elektroninė parduotuvė – elektroninė prekių parduotuvė, esanti internetiniu adresu www.Zooveta.lt.

1.2. Paskyra – asmeninė paskyra, kuri sukuriama Pirkėjui užsiregistravus Elektroninėje parduotuvėje.

1.3. Pardavėjas – MB „Zooveta“, įmonės kodas: 306230648, registruotos buveinės adresas: J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 23, LT-68154 Marijampolė. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

1.4. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.

1.5. Prekė(-s) – Elektroninėje parduotuvėje parduodama (-os) prekė (-ės).

1.6. Privatumo politika – dokumentas, kurio tikslas suteikti Pirkėjui (fiziniam asmeniui) informaciją, apie jo asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat pateikti kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu.

1.7. Taisyklės – šios elektroninės parduotuvės „Zooveta.lt“ prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Elektroninėje parduotuvėje ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Sutarčiai.  

1.8. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo Elektroninėje parduotuvėje, kurią sudaro Pirkėjo Prekių užsakymo paraiška, pateikta Elektroninėje parduotuvėje, ir šios Taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šių Taisyklių, kartu su jose nurodytais dokumentais, paskirtis suteikti informaciją Pirkėjui apie Pardavėją bei išdėstyti Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių pardavimo sąlygas.

2.2. Taisyklės yra privalomos sudarant Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.  

2.3. Pirkėjas, prieš užbaigdamas užsakymą, privalo susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis (t.y. susipažinęs su Taisyklėmis turi pažymėti varnelę prie teiginio „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Patvirtintos Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Sutarties dalimi bei kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su Prekių pardavimu susijusios sąlygos.

2.4. Pirkėjas, prieš užbaigdamas užsakymą, taip pat privalo susipažinti su privatumo politika.

2.5. Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ar susipažinti su Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių užsakymo ir sudaryti Sutarties.  

2.6. Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į Pirkėjus, turinčius galutinio vartojimo tikslą. 

3. Prekių užsakymas, Sutarties sudarymo momentas

3.1. Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje Prekes gali užsakyti vienu iš šių būdų:

3.1.1. be registracijos;

3.1.2. užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje (susikūręs Paskyrą). Pirkėjui sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti Prekių iš Elektroninės parduotuvės, turi prisijungti prie savo Paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją ir atitinkamuose Elektroninės parduotuvės sistemoje pateiktuose informacijos laukuose nurodyti informaciją, būtiną tam, kad Prekių užsakymas galėtų būti tinkamai įvykdytas.

3.3. Prekių užsakymą gali pateikti tik Taisyklių 1.4 punkte nurodyti asmenys. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis gali pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje.

3.4. Elektroninėje parduotuvėje nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš pateikiant užsakymą, todėl Pirkėjui, rekomenduojama atidžiai perskaityti ir patikrinti teikiamą užsakymą kiekviename užsakymo teikimo etape. Pirkėjas, suformavęs Prekių krepšelį ir įvykdęs visus Prekių užsakymo pateikimo žingsnius, norėdamas pateikti užsakymą paspaudžia mygtuką „Užsakyti ir apmokėti“. Po užsakymo pateikimo Pirkėjui atsiranda prievolė sumokėti už Prekes Taisyklių 5.6 punkte nustatyta tvarka.

3.5. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pateikia Prekių užsakymą ir apmoka už užsakytas Prekes bei elektroniniu paštu gauna patvirtinimą, kad Pardavėjas apmokėjimą už Prekes gavo.  

3.6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti pateikto užsakymo (pavyzdžiui, Prekės nebėra galimybės užsakyti iš tiekėjų, dėl Prekės likučio trūkumo ar dėl klaidos, susijusios su Elektroninėje parduotuvėje pateikiama Prekės kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 5.5 punkte), Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pardavėjas tokiu atveju ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už Prekę sumokėtus pinigus.  

3.7. Pardavėjas, išsiuntęs Prekes, apie tai elektroniniu laišku informuoja Pirkėją.

3.8. Pirkėjui neužbaigus užsakymo, kaip numatyta Taisyklių 3.5 punkte, Pirkėjo suformuotas Prekių krepšelis Pardavėjo sistemoje yra saugomas 14 dienų. Jeigu Pirkėjas per šį laikotarpį užsakymo pateikimo procedūros neužbaigia ir / ar neapmoka už Prekes, užsakymas yra anuliuojamas. Šiuo laikotarpiu į Prekių krepšelį įtrauktos Prekės nėra rezervuojamos, o jų kaina gali keistis.  

3.9. Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos Prekių užsakymus, kuriuose pateikti teisingi ir tikslūs Prekių įsigijimui ir (ar) pristatymui reikalingi duomenys (pavyzdžiui, Prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.).

3.10. Pirkėjas, prisijungęs prie savo Paskyros, turi galimybę matyti pirkimų istoriją.

3.11. Sudarydamas Sutartį, Pirkėjas sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Prekėms taikomi garantijos dokumentai (jei taikoma), jam gali būti pateikiamos elektroniniu būdu – Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.12. Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutikęs, patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip.

4. Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę:  

4.1.1. pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka;  

4.1.2. atsisakyti Sutarties, pakeisti ar grąžinti Prekę šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:  

4.2.1. sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;

4.2.2. Paskyroje ir (ar) pateikdamas Prekių užsakymą nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis, būtinus Prekės užsakymui, o jiems pasikeitus duomenis atnaujinti arba apie jų pasikeitimą informuoti Pardavėją;

4.2.3. sąžiningai ir teisingai naudotis Elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui;

4.2.4. sukūręs Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją;

4.2.5. naudodamasis Elektronine parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Elektroninėje parduotuvėje, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.3. Pardavėjas turi teisę:

4.3.1. keisti šias Taisykles, Elektroninės parduotuvės funkcijas, Prekių pasiūlą, apimtį, pobūdį;

4.3.2. jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar nesilaiko šių Taisyklių, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;

4.3.3. savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Elektroninėje parduotuvėje, arba bet kokią Elektroninės parduotuvės medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Pirkėjo teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja:

4.4.1. dėti pastangas tinkamai ir laiku įvykdyti Pirkėjo užsakymą;

4.4.2. suteikti Pirkėjui visą būtiną informaciją;

4.4.3. laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų;

4.4.4. pasiūlyti Pirkėjui kitą analogišką ar, kiek įmanoma, savo savybėmis panašesnę Prekę, jei Pardavėjas neturi galimybės pateikti Pirkėjui jo užsakytos Prekės.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos nurodomos Elektroninėje parduotuvėje prie Prekių aprašymų ir Pirkėjo suformuotame užsakyme. Prekių kainos yra nurodomos eurais su PVM.

5.2. Prekėms taikoma Prekių užsakymo pateikimo metu galiojusi Prekių kaina.

5.3. Elektroninėje parduotuvėje Prekių kainos nurodomos be Prekių pristatymo išlaidų. Prekių pristatymo kainos nurodytos Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“.  

5.4. Bendra Prekių kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, pristatymo ir kitos išlaidos, nurodoma Prekių užsakymo pateikimo metu.  

5.5. Pardavėjas turi teisę pakeisti Elektroninėje parduotuvėje nurodytą Prekės kainą po Pirkėjo užsakymo pateikimo, jeigu Pardavėjas nustato, kad Prekių kainose yra netikslumų dėl Elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Tokiu atveju, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Atšaukus Prekės užsakymą, Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5.6. Pirkėjas sumoka už Prekes Prekių užsakymo pateikimo metu, naudojantis elektronine bankininkyste per atsiskaitymo partnerį UAB „Paysera LT“.  

5.7. Galimybės atsiskaityti grynais pinigais arba banko kortele atsiimant prekes nėra.

5.8. Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už Prekes, t. y. sumokėti užsakymo pateikimo metu. Pardavėjas neatsako už tinkamą mokėjimų pavedimų įvykdymą ir įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

5.9. Prekės pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjui, kad apmokėjimas už Prekes yra gautas.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top